> Share
กำเนิดอาเซียน

วันที่ 21 มี.ค. 2555 )
 
 อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN)
 
ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งมี 5 ประเทศ
ได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย
ซึ่งผู้แทนทั้ง 5 ประเทศ ประกอบด้วย
นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย)
ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย)
นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์)
นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีต่างประเทศสิงค์โปร์
และพันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีต่างประเทศไทย)

ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม (เป็นสมาชิกเมื่อ 8 ม.ค. 2527) เวียดนาม (วันที่ 28 ก.ค. 2538) ลาว พม่า (วันที่ 23 ก.ค. 2540) และ กัมพูชา (วันที่ 30 เม.ย. 2542) ตามลำดับ จากการรับกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิก ทำให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ  รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดง ล้อมรอบด้วย วงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน

 
 
 
 
        
รวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
 
สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
 
 

จำนวนคนอ่าน 500 คน จำนวนคนโหวต 0 คน