FONTSIZE
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
สรรพากร ขยายเวลายื่นแบบเสียภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด2, ภ.ง.ด3 และ ภ.ง.ด.53 ไปจนวันที่ 10 เมษายน 2555

วันที่ 28 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1216 คน)

ด้วยวันที่ 9 เมษายน 2555 ทางราชการได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เนื่องใน งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรมสรรพากรจึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีในเดือน เมษายน 2555 ทราบถึงกำหนดเวลาในการยื่นแบบฯ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง ดังนี้ - ผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด. 53 สามารถ ยื่นแบบฯ และชำระภาษีได้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2555 - สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีวันหยุดยาว ตั้งแต่วันที่ 13 - 16 เมษายน 2555 ดังนั้นผู้ที่จะยื่น แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 และแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40 สามารถยื่นแบบฯและ ชำระภาษีได้ถึงวันที่ 17 เมษายน 2555
 
จำนวนคนอ่าน 1217 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.ตราด)นายจ้าง แรงงานต่างด้าว เข้ารับบริการ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดตราด วันสุดท้ายคึกคัก ยอดรวมเกินกว่า 20,000 ราย (31/10/2557 19:12:55)
  (ส.ปชส.ตราด)ส.ป.ก.ตราด จัดโครงการอบรมศิลปาชีพตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จักสานตะกร้า กระเป๋า พลาสติก ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (31/10/2557 19:10:41)
  สวท.ตราด-วัฒนธรรมตราดเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดหัวข้อ “หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน” (31/10/2557)
  สวท.ตราด-สรรพากรพื้นที่ตราด แจงการยกเว้นและสิทธิประโยชน์ภาษีกิจการ SMEs ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ (31/10/2557)
  (สวท.ชลบุรี)โครงการชลประทานชลบุรี เผย 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีมวลน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำจำนวนมาก มั่นใจพร้อมรับมือหน้าแล้งปีหน้า (31/10/2557)
  (สวท.ชลบุรี)ททท.พัทยา เผย ตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลง 10 % จากปัญหาเศรษฐกิจและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว (31/10/2557)
อ่านทั้งหมด     


 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.