> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด กำชับ กำนัน ผญบ. ปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551

วันที่ 26 เม.ย. 2555 19:30:14 )
 
(26 เม.ย. 55) ) นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 4 ราย ที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปราบปรามปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม ใน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย นายชูชีพ เลี้ยงถนอม กำนันตำบลห้วยแร้ง นายพงษ์ศักดิ์ อนันต์ กำนันตำบลตะกาง นายมานพ ระวัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลวังกระแจะ และนายวีระพนธ์ แป้นกระโทก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลวังตะเคียน
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ ว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 โดยกำนันให้ปฏิบัติงานในฐานะนายตำบล และผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าราษฎร ดังนั้นผู้นำชุมชนจึงต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุดของประชาชน โดยเฉพาะการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และการรักษาสงบเรียบร้อย และความมั่นคงในชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ในส่วนของผู้นำชุมชนที่ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการปราบปรามปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม ทางจังหวัดมีนโยบายในการมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้นำชุมชนเป็นประจำอยู่แล้ว จึงขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คงความเสมอต้นเสมอปลายในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนในชุมชนตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว /...
จำนวนคนอ่าน 249 คน จำนวนคนโหวต 0 คน