> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(สวท.จบ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 28 พ.ค. 2555 )

เมื่อวานนี้นายสุเมธ ถนอมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมคณะครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดนครราชสีมา
        เทศบาลตำบลขุย จังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ เกิดทักษะและแนวคิดใหม่ๆเพื่อนำมาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการแลเเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และการจัดกิจกรรมเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาให้ดีบิ่งขึ้น โดยคณะผู้บริหารเทศบางตำบลขุย นำคณะศึกษาดูงานจำนวน 50 คน เข้ารับการศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรีและคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและภาพรวมเมืองจันท์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง เป็นศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองจันทบุรี และมีคณะกรรมการบริหารศูนย์เป็นผู้จัดหลักสูตรการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนปลูกฝังตามหลักพุทธศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยน ปัจจุบันมีเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการศึกษาทั้งสิ้น 700 คน มีครูผู้ดูแลเด็ก 43 คน ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ระดับประเทศ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตัวอย่าง ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างกับหน่วยงานอื่นเป็นอย่างดี
         ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานดังกล่าวจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาดูงานและสามารถนำไปใช้ให้ท้องถิ่นตนเองเจริญก้าวหน้าต่อไป
จำนวนคนอ่าน 403 คน จำนวนคนโหวต 0 คน