> Share
ข่าวประกวดราคา
(ส.ปชส.ระยอง) วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาช่างอุตสาหกรรม

วันที่ 15 พ.ย. 2555 )
ชวลิต ศรีสิงห์ ส.ปชส.ระยอง

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาช่างอุตสาหกรรม เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบ AC/DC ขนาด 300 A จำนวน ๓ เครื่อง
 
กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุกลางวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องพัสดุกลางวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
 
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๖๘๕๓๘๓ หรือ http://www.rayongpoly.ac.th/ ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 97 คน จำนวนคนโหวต 0 คน