> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(สปชส.ระยอง) ระยอง เป็นเจ้าภาพ ประชุมใหญ่สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

วันที่ 20 ธ.ค. 2555 )

     นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมสตาร์ระยอง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผธ้บริหารจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม
นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 4 ประการ คือ เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่งเสริมการศึกษาศีลธรรมจรรยาบรรณ ส่งเสริมพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และอื่นๆ ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามของบ้านเมือง สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 โดยเฉพาะการส่งเสริมขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นนั้น สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ กล่าวโดยสรุปในภาพรวมแล้ว เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องจัดทำให้การบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในแต่ละจังหวัด เพื่ออำนาจประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อยู่ดีมีสุข เป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง แต่ปัญหาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยส่วนรวมมีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ไม่ชัดเจน อยากจะทำงานเพทื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลหรือทำตามยุทธศาสตร์จังหวัด หรือแม้แต่ทำงานที่ประชาชนเดือดร้อนจริงๆ กลับถูกสำนักตรวจเงินแผ่นดินทักท้วง
     นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวต่อว่า การประชุมในวันนี้จะได้มีการรวบรวมปัญหาอุปสรรคต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ นำเสนอรัฐบาลพิจารณา เพื่อหาหนทางที่จะช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาด้วยกันต่อไป ปัญหาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คือปัญหาของรัฐบาล ปัญหาของประชาชนก็คือปัญหาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ ประชาชนอยู่ดีมีสุข......

จำนวนคนอ่าน 160 คน จำนวนคนโหวต 0 คน