> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(สวท.สระแก้ว) จังหวัดสระแก้ว บูรณาการร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสระแก้ว พร้อมถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดทาง สวท.สระแก้ว 103.25 MHz

วันที่ 8 ม.ค. 2556 )
 
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 เป็นวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดวันเด็กแห่งชาติ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและประเทศ มีความรับผิดชอบ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการความรู้ กิจกรรมการละเล่นชิงของรางวัลของหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมอนาคตหนูอยากเป็นอะไร การแสดงบนเวทีของโรงเรียนสระแก้ว และโรงเรียนท่าเกษมพิทยา การแสดงเครื่องบินผาดโผน F 16 การส่งเสริมการรักการอ่าน การแนะแนวอาชีพ การแข่งขันทักษะ และการจัดโซนอาหารในรูปแบบตลาดน้ำ โดยงานนี้มีอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน นอกจากนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว FM 103.25 MHz ร่วมถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสระแก้ว นำบุตร หลานของท่านเข้าร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 โดยพร้อมเพรียงกัน
.…………………………………………………………………………………
จุลพา ชลัษเฐียร/ข่าว/7 ม.ค.56
จำนวนคนอ่าน 150 คน จำนวนคนโหวต 0 คน