> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดโครงการ รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2554 เพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”

วันที่ 25 เม.ย. 2554 )
ส.ปชส.จบ.
 
พมจ.จันทบุรีเชิญชวนบุคคลพิการเข้าคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
 
           มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดโครงการ รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2554 เพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”
 
          นายสมพงษ์ สถิรสถาพร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จะจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมแก่คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี พ.ศ. 2554 โดยจะมีคัดเลือกคนพิการชื่อดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 27 ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2554 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จมาเป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปูชนียบุคคลระดับโลกในการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นแรงจูงใจและยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการทุกประเภทที่ได้รับความสำเร็จ ในการพัฒนาตนเองได้ให้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สาธารณชนทราบ และเป็นแบบอย่างต่อไป ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวนองค์กร หน่วยงาน และประชาชนร่วมเสนอชื่อบุคคลพิการในการขอรับรางวัล"หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้จากเว็บไซด์และดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://www.princessngarmchit.org/?page_id=374 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
 
                                 **************************
จรัล บรรยงคเสนา/ภาพ/ข่าว ( 25 เม.ย. 54 ) ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว
จำนวนคนอ่าน 304 คน จำนวนคนโหวต 0 คน