> Share
ข่าวรับสมัคร
มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก

วันที่ 4 พ.ค. 2554 14:59:09 )
กมลวรรณ /ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา
 
มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 4 และระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ 4 เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิทยาลัยการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา หมายเลขโทรศัพท์ 038-745851 – 2 , 038-383258-62 ต่อ 0 หรือ 195
 
 
                                                       *************************
จำนวนคนอ่าน 254 คน จำนวนคนโหวต 0 คน