> Share
(สวท.สระแก้ว) โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ประจำปี 2555/2556 ของจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 11 ก.พ. 2556 )
นายวิฑูรย์ ปิสาวงษ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว เปิดเผยว่า การดำเนินการโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังประจำปี 2555/2556 ระยะเวลาการรับจำนำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ระยะการไถ่ถอนภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ ในเบื้องต้นได้นั้น ได้พิจารณาลานมันและโรงแป้งที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 
นายวิฑูรย์ ปิสาวงษ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว เปิดเผยว่า การดำเนินการโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังประจำปี 2555/2556 ระยะเวลาการรับจำนำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ระยะการไถ่ถอนภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ ในเบื้องต้นได้นั้น ได้พิจารณาลานมันและโรงแป้งที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 
 - หจก. สมบัติพืชผล หมู่ 4 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด
- ลานมันสิทธิผล หมู่ 2 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด
- ลานมันลำไพทวีโชค หมู่ 10 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา
- หจก ปิยพรการเกษตร หมู่ 2 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
- ลานมันรัตนชัย หมู่ 4 วังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
- ลานมัน ส.บุญเหลือพืชผล หมู่ 16 วังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
- หจก.พี ที รุ่งเรืองผล หมู่ 4 วังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์
- ลานมัน ป.ประสพโชค หมู่ 2 ตำบลแซร์ออ วัฒนานคร
- ลานมันรำภัยทวีโชค หมู่ 5 แซร์ออ อำเภอวัฒนานคร
- ลานมันอำนวยพืชผล หมู่ 11 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร
- หจก.เจริญการเกษตรและพืชผล หมู่ 5 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
- ลานมันโชคสุคนธ์ หมู่ 5 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
- ลานมันประสพผล หมู่ 7 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
- หจก.เจริญพืชผลวัฒนานคร หมู่9 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
- บริษัทเอี่ยมบูรพา จำกัด (โรงแป้ง) หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร
- ลานมันและไซโลโชคชัยกรุ๊ป หมู่ 2 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ
- บจก.ชมตะวันอินเตอร์เทรด หมู่ 7 ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์037-258-043-44
.…………………………………………………………………………………

ชลธิชา คิดแม่น / ข่าว
11 ก.พ.56
จำนวนคนอ่าน 231 คน จำนวนคนโหวต 0 คน