> Share
(ส.ปชส.ตราด) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ปรับเพิ่มการถ่ายทอดเทคโนโลยีเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร ด้านพลังงาน

วันที่ 18 ก.พ. 2556 18:50:12 )
 
(18 ก.พ. 56) นายอเนก ทองลอย หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ เปิดเผยว่า ตามที่เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ได้ดำเนินการตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ซึ่งเป็นพื้นที่ โครงการกำลังใจ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยการส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
 
ถึงม้าว่าการดำเนินการของศูนย์จะสามารถยกระดับคุณภาพของพืชผักที่ผลิตได้ 16 ชนิด จนได้ใบรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP : Good Aquaculture Practice ด้านพืช) คือ ปราศจากสารตกค้าง และการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในผักที่ผลิตได้ แต่การดำเนินการยังเสียค่าใช้จ่ายในด้านค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในเครื่องยนต์สูบน้ำเพื่อรดแปลงปลูกพืชผัก ทางเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจึงมีแนวคิดในการใช้พลังงานทดแทนมาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในแปลงผักในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพื้นที่พิเศษเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.1) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)สนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้า
 
ในการสูบน้ำรดแปลงผักภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต.ประณีต จัดหาแผงโซล่าเซลเก่ามาใช้ภายในศูนย์ฯ จนสามารถลดค่าใช้จ่ายจากน้ำมันเชื้อเพลิงลงได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในอนาคตจะปรับมาใช้ในเรือนนอนของผู้ต้องขังอีกด้วย ทางศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จึงได้มีการปรับเพิ่มการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจรด้านพลังงานทดแทน เพื่อให้ประชาชน และชุมชนที่สนใจได้ศึกษาดูงาน นอกเหนือจากการเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ดำเนินการอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว /...
จำนวนคนอ่าน 408 คน จำนวนคนโหวต 0 คน