> Share
(ส.ปชส.ตราด)จังหวัดตราดสัมมนาเกษตรกรเพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ และการปลูกพืชผักปลอดภัย

วันที่ 21 ก.พ. 2556 20:15:18 )
 
(21 ก.พ. 56) นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดสัมมนาเกษตรกรเพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ และการปลูกพืชผักปลอดภัย ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ดำนินการจัดขึ้นโดยมีมีอาสาสมัครเกษตรกร จากหมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดตราด หมู่บ้านละ 10 คน เข้าร่วมสัมมนา ที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
 
นายมานะ บุญระมี เกษตรจังหวัดตราด กล่าวว่า เนื่องจากจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกไม้ผลเป็นจำนวนมาก ทำให้ผลผลิตในบางฤดูมีผลผลิตมากเกินความต้องการของตลาด ปีละประมาณ 30,000 ตัน โดยเฉพาะเงาะโรงเรียน จึงต้องเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปีการผลิต 2556 จังหวัดตราดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจึงจัดให้มีการสัมมนาหาแนวทางในการบริหารจัดการผลไม้ เพื่อรวบรวมข้อมูลปริมาณผลผลิตทั้งจังหวัดมาดำเนินการวางแผนเพื่อจัดการผลิตต่อไป อย่างไรก็ตามนอกจากการจัดเวทีเตรียมการับปัญหาผลไม้แล้วยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นแกนนำในการปลูกผักสวนครัวในภาชนะปลอดสารพิษบริโภคเองอีกด้วย เนื่องจากผลของการจัดหน่วยบริการเคลื่อนได้มีการสุ่มเจาะเลือดตรวจสารเคมีในร่างกายของเกษตรกร จากการในพื้นที่ต่าง ๆ พบว่ามีเกษตรกรจำนวนมากมีสารเคมีในร่างกาย จึงได้จัดให้มีการรณรงค์ให้ประชาชนปลูกผักสวนเพื่อบริโภคเอง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการหาซื้อผักสวนครัวบริโภคเองแล้ว ยังทำให้ประชาชนได้รับประทานผักปลอดสารพิษ ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนอีกด้วย /...
จำนวนคนอ่าน 177 คน จำนวนคนโหวต 0 คน