> Share
ข่าวประกวดราคา
(ส.ปชส.จันทบุรี)ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้าข้างโรงเรียนบ้านประตง ถึงแยกหน้าโรงเรียนสอยดาววิทยา หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 5 มี.ค. 2556 )
จรัล บรรยงคเสนา ส.ปชส.จันทบุรี

ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว

เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้าข้างโรงเรียนบ้านประตง ถึงแยกหน้าโรงเรียนสอยดาววิทยา หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

 

          เทศบาลตำบลทรายขาว มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้าข้างโรงเรียนบ้านประตงถึงแยกหน้าโรงเรียนสอยดาววิทยา หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๗๘.๐๐ เมตร , วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๑๙.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และก่อน้าทางเท้า คสล. กว้าง ๒.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ผู้สนใจติดต่อขอรับด/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และเปิดขายซองในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๙๔๒ ๑๔๖๙  หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

 

จำนวนคนอ่าน 99 คน จำนวนคนโหวต 0 คน