ข่าวการเลือกตั้ง
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบ่งเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังปิดการรับสมัคร !

วันที่ 30 พ.ค. 2554 13:07:23 )
กมลวรรณ /ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา
 
ดร.วิทยา จิตรมาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยถึงการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ ห้องรับรอง 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 1 ตั้งแต่วันเปิดรับสมัครจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2554 มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 18 คน 8 พรรค แยกเป็นผู้สมัครชาย จำนวน15 คน ผู้สมัครหญิง จำนวน 3 คน โดยมีรายละเอียดการรับสมัครในแต่ละวันดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ชื่อ-สกุล ผู้สม้ครหมายเลขชื่อพรรควันสมัคร
1นางฐิติมา ฉายแสง1เพื่อไทย24 พ.ค.54
นายบุญเลิศ ไพรินทร์10ประชาธิปัตย์24 พ.ค.54
นายสัมพันธ์ ไตรติลานันท์21ชาติไทยพัฒนา27 พ.ค. 54
2นายสมชัย อัศวชัยโสภณ1เพื่อไทย24 พ.ค. 54
นายธวัชชัย เทพสุภา2ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน27 พ.ค. 54
นายชาลี เจริญสุข10ประชาธิปัตย์24 พ.ค. 54
นายเฉลิมชัย ตันเจริญ14กิจสังคม24 พ.ค. 54
นายณัชพล ตันเจริญ16ภูมิใจไทย24 พ.ค. 54
น.ส.ลัดดาวัลย์ สุขเจริญ23ชาติสามัคคี27 พ.ค. 54
3นายรส มะลิผล1เพื่อไทย24 พ.ค. 54
นางปราณี สมประเสริฐ2ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน26 พ.ค. 54
นายสายัณห์ เกตุประยูร10ประชาธิปัตย์24 พ.ค. 54
นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ16ภูมิใจไทย24 พ.ค. 54
นายธงไท ขันธนเดช18เพื่อฟ้าดิน28 พ.ค.54
4นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง1เพื่อไทย24 พ.ค. 54
พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ10ประชาธิปัตย์24 พ.ค. 54
นายวีรพันธ์ หัตถโชติ14กิจสังคม24 พ.ค. 54
นายจักรวาล ท้วมเจริญ16ภูมิใจไทย24 พ.ค. 54
ดร.วิทยา จิตรมาศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดการรับสมัคร คือภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2554 และหากผู้สมัครไม่ปรากฏชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แบบแบ่งเขต ผู้สมัครมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ซึ่งจะไปสิ้นสุดในวันที่ 9 มิถุนายน 2554 นี้
จำนวนคนอ่าน 616 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.