> Share
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่ 30 ส.ค. 2553 )
ส.ปชส.ปราจีนบุรี

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนงวน 4 รายการ ภายในวงเงินงบประมาณ 564,750 บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดรับและยื่นซองระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 7 กันยายน 2553 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 และกำหนดเปิดซอง ในวันที่ 8 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ผู้ที่สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Prachinburi2.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3728-8337-8 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 222 คน จำนวนคนโหวต 0 คน