ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.สป.)สมุทรปราการปลูกฝังมารยาทไทย มารยาทงามให้เด็กนักเรียนอาชีวะ

วันที่ 19 มิ.ย. 2556 )
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ปลูกฝังความเป็นไทยและมารยาทไทยให้เด็กนักเรียนอาชีวะได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
          นายพงษ์ศักดิ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นไทย มารยาทไทย มารยาทงาม ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยมี นักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 150 คน
          ปัจจุบันวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก ได้เผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และวิถีชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต รวมทั้งทำให้วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยค่อยๆเลือนหายไป อาทิ การแสดงความเคารพ ทักทายด้วยการไหว้ หรือการใช้ภาษาไทย เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทยไว้ สำงานนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รวมทั้งยังเป็นการกล่อมเกลาจิตใจนักเรียน นักศึกษา ให้มีความอ่อนโยนแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทให้น้อยลง ซึ่งจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา หวงแหนวัฒนธรรมที่ดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่สืบไป /
จำนวนคนอ่าน 197 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.ตราด)ส่งท้ายวันหยุดยาวสงกรานต์ 2557 ตลาดชายแดนบ้านเล็ก จ.ตราด คึกคักนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลือกซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับ (16/04/2557 18:53:19)
  (ส.ปชส.ตราด)เจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ระดมเจ้าหน้าที่ป้องกันอุบัติภัยทางน้ำรับนักท่องเที่ยวเดินทางกลับหลังสงกรานต์ (16/04/2557 18:52:36)
  (ส.ปชส.ตราด)ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด เปิดเวที “การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม และการพัฒนากลุ่มสู่ความยั่งยืน” (16/04/2557 18:51:44)
  (ส.ปชส.ตราด)วันหยุดส่งท้ายสงกรานต์ 2557 สถานีขนส่ง จ.ตราด ปชช. นักท่องเที่ยว จำนวนมากเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ ด้านขนส่งตราด ตั้งโต๊ะตรวจความพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบของรถและพนักงาน (16/04/2557 18:50:48)
  (ส.ปชส.ตราด)วันหยุดส่งท้ายสงกรานต์ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 จังหวัดตราดยังคงเข้มงวดกวดขันให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด (16/04/2557 18:50:06)
  (ส.ปชส.ตราด)นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางกลับเพื่อเริ่มทำงานในวันพรุ่งนี้ ส่งผลให้การจราจรบนเกาะช้าง จ.ตราด เริ่มติดขัดจากการรอลงเรือเฟอร์รี่ (16/04/2557 18:49:19)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.