> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.สป.)สมุทรปราการปลูกฝังมารยาทไทย มารยาทงามให้เด็กนักเรียนอาชีวะ

วันที่ 19 มิ.ย. 2556 )
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ปลูกฝังความเป็นไทยและมารยาทไทยให้เด็กนักเรียนอาชีวะได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
          นายพงษ์ศักดิ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นไทย มารยาทไทย มารยาทงาม ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยมี นักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 150 คน
          ปัจจุบันวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก ได้เผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และวิถีชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต รวมทั้งทำให้วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยค่อยๆเลือนหายไป อาทิ การแสดงความเคารพ ทักทายด้วยการไหว้ หรือการใช้ภาษาไทย เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทยไว้ สำงานนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รวมทั้งยังเป็นการกล่อมเกลาจิตใจนักเรียน นักศึกษา ให้มีความอ่อนโยนแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทให้น้อยลง ซึ่งจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา หวงแหนวัฒนธรรมที่ดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่สืบไป /
จำนวนคนอ่าน 69 คน จำนวนคนโหวต 0 คน