ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.สป.)สมุทรปราการปลูกฝังมารยาทไทย มารยาทงามให้เด็กนักเรียนอาชีวะ

วันที่ 19 มิ.ย. 2556 )
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ปลูกฝังความเป็นไทยและมารยาทไทยให้เด็กนักเรียนอาชีวะได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
          นายพงษ์ศักดิ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นไทย มารยาทไทย มารยาทงาม ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยมี นักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 150 คน
          ปัจจุบันวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก ได้เผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และวิถีชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต รวมทั้งทำให้วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยค่อยๆเลือนหายไป อาทิ การแสดงความเคารพ ทักทายด้วยการไหว้ หรือการใช้ภาษาไทย เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทยไว้ สำงานนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รวมทั้งยังเป็นการกล่อมเกลาจิตใจนักเรียน นักศึกษา ให้มีความอ่อนโยนแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทให้น้อยลง ซึ่งจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา หวงแหนวัฒนธรรมที่ดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่สืบไป /
จำนวนคนอ่าน 253 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา) จ.ฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมสภากาแฟ เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและพัฒนาบุคลากร ประจำเดือนกันยายน 2557 (17/09/2557 10:45:24)
  (ส.ปชส.ตราด)ทางหลวงชนบทจังหวัดตราด ร่วมกับ อบต.ไม้รูด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นปฐมฤกษ์ เนื่องใน “วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ 2557” ปรับภูมิทัศน์ถนนทางเข้าลานตรวจสินค้าศุลกากรคลองใหญ่ (16/09/2557 18:30:01)
  (ส.ปชส.ตราด)จังหวัดตราด มอบเกียรติบัตรให้กับ อปท. ที่ผ่านการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ประจำปี 2557 (16/09/2557 18:31:13)
  (ส.ปชส.ตราด)จังหวัดตราด เดินหน้าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรรมด้านพระพุทธศาสนา เข้ามามีส่วนขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 (16/09/2557 18:28:53)
  (ส.ปชส.ตราด)จ.ตราดกำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2557 (16/09/2557 18:28:09)
  (ส.ปชส.สระแก้ว)จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2557 จังหวัดสระแก้ว” (16/09/2557)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.