> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(สวท.ชลบุรี)อำเภอเมืองชลบุรี จัดการประกวดวาดภาพยาเสพติดเทิดพระเกียรติวันแม่

วันที่ 12 ส.ค. 2556 )

  ที่ศาลาว่าการอำเภอเมืองชลบุรี นายเลอสันต์ ศศิพงษ์ นายอำเภอเมืองชลบุรี ได้เป็นประธานในโครงการฝึ กอบรมศึกษาให้ความให้ความรู้ ทางด้านศิลปะ และการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อการประชาสัมพันธ์และป้ องกันการเสพยาเสพติดในกลุ่มเสี่ ยง เฉลิมพระเกียรติ 12สิงหามหาราชินี ระหว่างวันที่6-7สิงหาคม 2556 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อให้เยาวชนที่มีกลุ่มเสี่ ยงในสถานศึกษาได้มีความรู้ และได้ศึกษาวิชาศิลปะเบื้องต้น และเรียนรู้ด้วยตนเองถึงพิษภั ยและการป้องกันการเสพยาเสพติ ดในกลุ่มเสี่ยง และยังเป็ นการตอบสนองพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งเป็ นการแสดงความจงรักภักดี ตอพระองค์ท่าน โดยนักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่ วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับอุ ดมศึกษา เป็นโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมื องชลบุรี จากนั้นได้ให้เด็กนักเรียนทั้ งหมดวาดภาพตามผาผนังรอบๆด้ านนอกหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมื องชลบุรี โดยมีหัวข้อให้ภาพออกมาสื่อถึ งพิษภัยหรือความน่ากลั วของยาเสพติด โรงเรียนที่ชนะเลิศจะได้โล่ และใบประกาศเกียรติคุ ณจากนายอำเภอเมืองชลบุรี
จำนวนคนอ่าน 80 คน จำนวนคนโหวต 0 คน