> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2554

วันที่ 1 ก.ค. 2554 )
ประจัก ส.ปชส.สระแก้ว

นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2554 ที่บริเวณสนามกีฬา โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยมีคณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเข้าร่วมในพิธีกว่า 1,930 คน ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบโล่พร้อมประกาศนียบัตร ให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นอีกด้วย ทั้งนี้วันลูกเสือแห่งชาติ ได้อุบัติขึ้นในประเทศไทยหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศจัดตั้งกองเสือป่า โดยประกาศเป็นพระบรมราชโองการโปรดให้สถาปนาการเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ร.ศ. 130 ตรงกับ พ.ศ. 2454 โดยมีพระประสงค์เพื่อที่จะหัดข้าราชการพลเรือนทั้งหลายที่มิได้เป็นทหาร ให้ได้เรียนรู้วิชาทหารไว้เป็นกำลังช่วยชาติในยามสงคราม และในยามสงบก็ได้ช่วยราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้ายหรือการจลาจล จากนั้นอีกสองเดือนต่อมา คือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีพระราชประสงค์ปลูกฝังให้เยาวชน รักชาติบ้านเมือง รักความสามัคคี มีความมานะอดทน และเสียสละเพื่อส่วนรวม เราจึงถือว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดแก่กองลูกเสือไทย ในส่วนของจังหวัดสระแก้วในปีที่ผ่านมากิจการลูกเสือของจังหวัดสระแก้วมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา เช่น มีการเรียนการสอนในโรงเรียน การจัดการส่งลูกเสือ และเนตรนารี เข้าชุมนุมลูกเสือในระดับต่าง ๆ การจัดการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือการจัดอบรมลูกเสือจราจร เพื่อช่วยกิจการจราจรในช่วงก่อนเข้าเรียน และหลังเลิกเรียน และการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือตามสถานที่สาธารณะ
จำนวนคนอ่าน 388 คน จำนวนคนโหวต 0 คน