> Share
ข่าวการเลือกตั้ง
สรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( ส.ส. ) อย่างไม่เป็นทางการ

วันที่ 4 ก.ค. 2554 )
สขร.สปข.7

สรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( ส.ส. ) อย่างไม่เป็นทางการ ภาคตะวันออก 9 จังหวัด
           นายจำลอง สิงห์โตงาม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ในฐานะประธาน ศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร( ส.ส.) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เปิดเผยว่า ได้รับรายงานผลการนับคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ) จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัด ของภาคตะวันออก 9 จังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดจันทบุรี
 เขต 1 นายธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 47,770 คะแนน
พล.อ.อ.ชูชาติ ชวนชม พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 26,934 คะแนน
นายพงษ์ชัย เจริญยศ พรรคชาติไทยพัฒนา ได้คะแนนรวม 1,251 คะแนน
 เขต 2 นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 53,709 คะแนน
นายณัฐพงษ์ ชนสิทธิ์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 33,665 คะแนน นายสุรศักดิ์ ศิริชาตรี พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ได้คะแนนรวม 474 คะแนน
เขต 3 นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 37,451 คะแนน             นายพราหมณ์ มุกดาสนิท พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 30,791 คะแนน
นายอิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ได้คะแนนรวม 29,050 คะแนน
2. จังหวัดตราด
นายธีระ สลักเพชร พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 68,034 คะแนน
พลโทปรีชา วรรณรัตน์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 36,217 คะแนน
น.ส.สุรวดี มีกลิ่น พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ได้คะแนนรวม 610 คะแนน
3. จังหวัดสระแก้ว
 เขต 1 นายฐานิสร์ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 64,531 คะแนน
นายเรือง บาดาล พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 25,219 คะแนน
ว่าที่ร.ต.ณัฐวุฒิ ดวงรัตน์ พรรคกิจสังคม ได้คะแนนรวม 930 คะแนน
เขต 2 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 63,661 คะแนน
นายสุทธิรักษ์ วันเพ็ญ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 21,176 คะแนน
นางพรผกาจิตร์ เพิ่มพิมพา พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ได้คะแนนรวม 222 คะแนน
เขต 3 นายสรวงศ์ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 52,138 คะแนน
พลโทอิสระ วัชรประทีบ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 29,787 คะแนน
นายภานุวัฒน์ คงธนญาณสกุล พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ได้คะแนนรวม 573 คะแนน 4. จังหวัดปราจีนบุรี
 เขต 1 นายอำนาจ วิลาวัลย์ พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนนรวม 29,686 คะแนน
นายเอกศักดิ์ สาโท พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 27,324 คะแนน
นายณรงค์ มาสแสง พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 19,715 คะแนน
เขต 2 นายชยุต ภุมมะกาญจนะ พรรคชาติไทยพัฒนา ได้คะแนนรวม 31,711 คะแนน นางสาวเยาวลักษณ์ โตอนันต์ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 29,094 คะแนน
 นายปริญญา สุรพันธุ์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 19,307 คะแนน
 เขต 3 นางเพชรินทร์ เสียงเจริญ พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนนรวม 30,030 คะแนน
นายสมพงษ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 20,366 คะแนน
นายคงกฤช หงส์วิไล พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ได้คะแนนรวม 16,025 คะแนน
5. จังหวัดนครนายก
เขต 1 นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนนรวม 46,122 คะแนน
นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 45,896 คะแนน
นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 43,547 คะแนน
6. จังหวัดฉะเชิงเทรา
 เขต 1 นายบุญเลิศ ไพรินทร์ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 43,510 คะแนน
นางฐิติมา ฉายแสง พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 40,996 คะแนน
นายสัมพันธ์ ไตรติลานันท์ พรรคชาติไทยพัฒนา ได้คะแนนรวม 395 คะแนน
 เขต 2 นายสมชัย อัศวชัยโสภณ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 43,881 คะแนน
นายณัชพล ตันเจริญ พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนนรวม 29,250 คะแนน
นายชาลี เจริญสุข พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 17,779 คะแนน
เขต 3 นายรส มะลิผล พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 41,419 คะแนน
นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนนรวม 29,873 คะแนน
นายสายัณห์ เกตุประยูร พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 12,825 คะแนน
 เขต 4 พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสัมบัติ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 59,036 คะแนน นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 36,723 คะแนน นายจักรวาล ท้วมเจริญ พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนนรวม 1,246 คะแนน
7. จังหวัดสมุทรปราการ
 เขต 1 นางอรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 32,951 คะแนน นายอัครวัฒน์ อัศวเหม พรรคมาตุภูมิ ได้คะแนนรวม 22,844 คะแนน
นายจรูญ ยังประภากร พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 19,677 คะแนน
เขต 2 นายประเสริฐ ชัยกิจ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 38,201 คะแนน
นางสาวสรชา วีรชาติ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 32,336 คะแนน
นางสาวนุชฎา เขียวพันธุ์ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ได้คะแนนรวม 386 คะแนน
 เขต 3 นางอนุสรา ยังตรง พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 32,463 คะแนน
นายชินโชติ แสงสังข์ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 26,299 คะแนน
นายภักดิชาติ ลิมปิชาติ พรรครักษ์สันติ ได้คะแนนรวม 1,068 คะแนน
 เขต 4 นายวรชัย เหมะ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 43,100 คะแนน
นายเกรียงศักดิ์ บุญประเสริฐ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 29,867 คะแนน
 นายจิรพันธ์ สิ้มสกุลศิริรัตน์ พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนนรวม 11,790 คะแนน
 เขต 5 นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 38,349 คะแนน
นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนนรวม 27,432 คะแนน
พันตำรวจโทรประเมศฐ์ มหาศิรธนโรจน์ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 18,117 คะแนน
 เขต 6 นางสาวเรวดี รัศมิทัศ พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนนรวม 30,386 คะแนน
นางสาวนฤมล ธารดำรง ค์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 28,412 คะแนน
นางสาวชุติวรรณ ศรีวรวัตร์ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 10,854 คะแนน
 เขต 7 นายประชา ประสพดี พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 43,228 คะแนน
นายพูลพล อัศวเหม พรรคมาตุภูมิ ได้คะแนนรวม 19,128 คะแนน
นายสมยศ ประกอบผล พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 17,521 คะแนน
8. จังหวัดระยอง
 เขต 1 นายเพชร เอกกำลังกุล พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 23,504 คะแนน
นายสาธิต ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 54,576 คะแนน
นายอภิชา พร้อมเจริญ พรรคไทยเป็นไทย ได้คะแนนรวม 329 คะแนน
 เขต 2 นายบัญญัติ เจตนจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 44,967 คะแนน
พ.ต.อ.พณาเจือเพ็ชร์ กฤษณะราช พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 15,437 คะแนน
นายจรัญ ความเพียร พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนนรวม 16,604 คะแนน
เขต 3 นายธารา ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 54,046 คะแนน
 นายมานพ เสถียรเขตต์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 23,618 คะแนน
นายสุชาติ ปัทมวีรภรณ์ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ได้คะแนนรวม 590 คะแนน
 เขต 4 นายวิชัย ล้ำสุทธิ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 41,194 คะแนน
นายสมพงษ์ โสภณ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 32,110 คะแนน
 น.ส.กนกวรรณ โชติธรรมนารี พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ได้คะแนนรวม 593 คะแนน 
9.จังหวัดชลบุรี
 เขต 1 นายสุชาติ ชมกลิ่น พรรคพลังชล ได้คะแนนรวม 33,748 คะแนน
พลตำรวจตรีวีระ อนันตกูล พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 29,742 คะแนน
นายนายสง่า ธนสงวนหม พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 17,518 คะแนน
เขต 2 นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์ พรรคพลังชล ได้คะแนนรวม 35,016 คะแนน
นายบรรจบ รุ่งโรจน์ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 32,674 คะแนน
นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 18,094 คะแนน
 เขต 3 นายรณเทพ อนุวัฒน์ พรรคพลังชล ได้คะแนนรวม 44,728 คะแนน
นายประมวล เอมเปีย พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 39,058 คะแนน
นายประเสริฐ ศิวทัศน์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 10,771 คะแนน
 เขต 4 นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 49,924 คะแนน
นายจิรวุฒิ สิงโตทอง พรรคไทย ได้คะแนนรวม 30,323 คะแนน
นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ตน์ พรรคพลังชล ได้คะแนนรวม 4,344 คะแนน
 เขต 5 นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา พรรคพลังชล ได้คะแนนรวม 36,160 คะแนน
 นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฎฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 25,431 คะแนน
นายชัยศิริมงคล พิริยะภาพสกุล พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 17,820 คะแนน
 เขต 6 นางสุกุมล คุณปลื้ม พรรคพลังชล ได้คะแนนรวม 36,542 คะแนน
นางสาวนิชนันท์ วังคะฮาตธัญญกิจ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 22,504 คะแนน
นายจักรกฤช ไกรมาตย์ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 16,383 คะแนน
เขต 7 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ พรรคพลังชล ได้คะแนนรวม 28,399 คะแนน
 นายอดิศร ผลลูกอินทร์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 22,083 คะแนน
นางพจนารถ แก้วผลึก พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 15,607 คะแนน
เขต 8 พลเรือเอกสุรพล จันทน์แดง พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 25,268 คะแนน
 นาวาเอกวิโรจน์ วังแก้วหิรัญ พรรคพลังชล ได้คะแนนรวม 21,184 คะแนน
นายไมตรี สอยเหลือง พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 15,900 คะแนน
................................
ศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ส่วนข่าวและรายการภูมิภาคสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
จำนวนคนอ่าน 53 คน จำนวนคนโหวต 0 คน