ข่าวภูมิภาคตะวันออก
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่

วันที่ 4 ส.ค. 2554 )
คณากร ประกอบชัยชนะ

ที่ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลคลองตำหรุ นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรเทศบาลตำบลคลองตำหรุ ประจำปี 2554 โดยมีนายธีระชัย ล้อวชิระวัฎฎ์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองตำหรุเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของจรรยาบรรณในการปฎิบัติงาน และให้บุคคลกรในองค์กรมีความสมัครสมานสามัคคีเอื้ออาทรต่อกัน นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยุติธรรม โดยนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "จรรยาบรรณสำคัญไฉน”ให้กับบุคลากรของทางเทศบาลคลองตำหรุได้รับฟัง โดยโครงการดังกล่าวมีพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลคลองตำหรุ จำนวน 130 คนเข้าร่วมรับฟังการอบรม
จำนวนคนอ่าน 1731 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.ตราด)จ.ตราด เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในระดับภาคีจังหวัด โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (29/08/2557 20:22:47)
  (ส.ปชส.ตราด)จังหวัดตราด พัฒนาศักยภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย คสช. (29/08/2557 20:21:48)
  (ส.ปชส.ตราด)กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเปิดเวทีระดมความคิดเห็น การศึกษาระบบโลจิสติกส์ แบบบูรณาการ นำสู่จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส์ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (29/08/2557 20:20:55)
  (ส.ปชส.ตราด)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราดร่วมจัดโครงการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแหลมงอบ (29/08/2557 20:20:00)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)จันทบุรี เน้นย้ำ รณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก ก่อนปรับ จับ จริง 1 ก.ย.57 (29/08/2557)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อเยี่ยมถินอาศัยชาวแอฟริกาในจันทบุรี (29/08/2557)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.