> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่

วันที่ 4 ส.ค. 2554 )
คณากร ประกอบชัยชนะ

ที่ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลคลองตำหรุ นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรเทศบาลตำบลคลองตำหรุ ประจำปี 2554 โดยมีนายธีระชัย ล้อวชิระวัฎฎ์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองตำหรุเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของจรรยาบรรณในการปฎิบัติงาน และให้บุคคลกรในองค์กรมีความสมัครสมานสามัคคีเอื้ออาทรต่อกัน นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยุติธรรม โดยนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "จรรยาบรรณสำคัญไฉน”ให้กับบุคลากรของทางเทศบาลคลองตำหรุได้รับฟัง โดยโครงการดังกล่าวมีพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลคลองตำหรุ จำนวน 130 คนเข้าร่วมรับฟังการอบรม
จำนวนคนอ่าน 187 คน จำนวนคนโหวต 0 คน