> Share
ข่าวรับสมัคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ 10 ส.ค. 2554 )
นงเยาว์ สขร.สปข.7

อบจ.ระยอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ อบจ.
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดำเนินการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ ๓ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา รับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดูรายละเอียดได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.๐๓๘๖๑๗๔๓๐ ต่อ ๑๖๖ และทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง www.rayong-pao.go.th
**************
นงเยาว์ ข่าว/สขร.สปข.๗
จำนวนคนอ่าน 57 คน จำนวนคนโหวต 0 คน