> Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
(สขร.สปข.7)คณะกรรมการโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีผู้น้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ดำเนินการคัดเลือกสตรี

วันที่ 8 ต.ค. 2554 )
นงเยาว์ สขร.สปข.7

แจ้งผลการคัดเลือกสตรีผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับเขตและระดับภาค      
                คณะกรรมการโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีผู้น้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ดำเนินการคัดเลือกสตรีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับเขตและระดับภาคเสร็จเรียบร้อย ปรากฏผลดังนี้ ภาคกลาง ระดับภาค คือ นางลำไย สวาคมปันตี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ระดับเขต เขต 1 คือ นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ระดับเขต เขต 2 คือ นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระดับเขต เขต 3 คือ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระดับเขต เขต 4 คือ นางอบ เนียมรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ระดับเขต เขต 9 คือ นางสาวนวรัตน์ ไตรรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหักฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภาคใต้ ระดับภาค คือ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระดับเขต เขต 6 คือ นางสมบูรณ์ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับเขต เขต 7 คือ นางอำภา แก้วยาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ระดับเขต เขต 8 คือ นางชลลดา นิวาสวุฒิกิจ นายกเทศมนตรีตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับภาค คือ นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ระดับเขต เขต 10 คือ นางภัทราวดี จิรเมธากร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระดับเขต เขต 11 คือ นางรัตนาภรณ์ คงพราหมณ์ นายกเทศมนตรีตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ระดับเขต เขต 12 คือ นางชะม้อย วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับเขต เขต 13 คือ นางอุบลรัตน์ รักษาศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระดับเขต เขต 14 คือ นางปาลีรัตน์ สมานประธาน นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเหนือ ระดับภาค คือ นางประสพพร จงสวัสดิ์ นายกองคืการบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ระดับเขต เขต 15 คือ นางสุนี สมมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระดับเขต เขต 16 คือ นางรำแพน โนพรวน นายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระดับเขต เขต 17 คือ นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระดับเขต เขต 18 คือ นางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักกรรมาธิการ 2 กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการปกครอง โทร. 0-2831-9180,0-2831-5885-7
*************
นงเยาว์ ข่าว/สขร.สปข.7
จำนวนคนอ่าน 64 คน จำนวนคนโหวต 0 คน