> Share
สาระน่ารู้
7 อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ

วันที่ 1 พ.ย. 2554 )
กอบุญ สผป.สปข.7

อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ

หนังสือขายดีติดอันดับสูงสุดของโลก ชื่อ "The 7 Habits of Highly Effective People” ของ Stephen R. Covey โดยผู้เขียนได้ไปศึกษานิสัยพฤติกรรมของผู้ประสบความสำเร็จในการทำงานในองค์กรต่าง ๆ จำนวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น มีอุปนิสัยที่คล้ายกันอยู่ 7 อุปนิสัยสำคัญด้วยกัน คือ

1. คิดล่วงหน้า (Be proactive) คิดไว้ก่อนล่วงหน้าเสมอในการที่จะทำอะไร คิดก่อนทำ คิดก่อนพูด ทำสิ่งที่ถูกต้องเสียแต่แรก (right first time) ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (preventive management) ดีกว่าต้องมาแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว (corrective management)
2. คิดถึงผลลัพธ์สุดท้ายของการกระทำ (begin with the end in mind) ก่อนเริ่มกระทำการใด ๆ ให้คิดถึงผลลัพธ์สุดท้ายของการกระทำว่า เมื่อกระทำเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้น มีประโยชน์อย่างไร นั่นแปลว่า ให้รู้เป้าหมายของการกระทำ หรือตั้งเป้าหมายแห่งชีวิตที่จะเดินไปให้ถึง
3. จัดลำดับความสำคัญ (put first things first) มีการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทำ รู้ว่าควรทำอะไร ก่อน – หลัง สิ่งไหนเร่งด่วน – ไม่เร่งด่วน อะไรสำคัญมาก – สำคัญน้อย และต้องทำให้เสร็จทันเวลา แต่ชีวิตก็ต้องมีความสมดุล ไม่ใช่ว่างานจะมาก่อนเสมอไป ครอบครัว งานอดิเรกที่ตนชื่นชอบ ก็สามารถจัดวางให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้
4. คิดแบบชนะ - ชนะ (think win – win) คิดให้ได้ข้อสรุปที่ต่างคนต่างก็ชนะ คือได้ประโยชน์กับทุกฝ่ายไม่คิดทำแบบ ชนะ – แพ้ , แบบแพ้-ชนะ , หรือแบบแพ้ – แพ้ เพราะการแพ้ หมายถึง การสูญเสีย หากเราได้แต่เขาแพ้ เราย่อมเสียเพื่อนเสียพันธมิตร ในเกือบทุกสถานการณ์จะมีทางเลือกแบบชนะ – ชนะ อยู่เสมอ
5. เข้าใจผู้อื่น (seek first to understand…then to be understood) พยายามเข้าใจผู้อื่นแม้ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ชอบ เพราะเขาอาจจะมีเหตุผลที่ซ่อนอยู่ภายในจึงแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นออกมา การเข้าใจคนอื่น เอาใจเขามาใส่ใจเราจะทำให้ลดความขัดแย้ง แล้วจะช่วยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้น มีคนเข้าใจตัวเราเองมากขึ้น มีแนวร่วม (synergize) เป็นแรงเสริมซึ่งกันและกัน รู้จักช่วยเหลือร่วมมือกัน สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ ทำงานเป็นทีมได้ดี การรวมกันจะทำให้เกิดพลังเพิ่มมากขึ้น
6. เสริมแรงซึ่งกันและกัน (synergize) คือ การทำงานเป็นทีม เป็นแรงเสริมซึ่งกันและกัน งานหลายอย่างทำคนเดียวไม่ได้ แต่ทีมทำได้ (a man can not but a team can be)
7. ลับเลื่อยให้คม (sharpen the saw) เตรียมตัวให้พร้อม หมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ เพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจ และความรู้ความสามารถให้ดีขึ้น คิดและทำข้อ 1 ถึง ข้อ 6 อย่างสม่ำเสมอ ฝึกฝนจนกลายมาเป็นอุปนิสัยประจำตัว เสมือนเลื่อยที่ลับให้คมอยู่เสมอ แล้วชีวิตจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

ใน 3 อุปนิสัยแรก เป็นชัยชนะส่วนตัว (private victory) ทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนอันดับ 4 ถึง 6 เป็นชัยชนะมวลชน (public victory) ทำให้ทำงานที่ยาก ๆ ได้ ทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนอื่น ๆ ได้ ส่วนข้อ 7 นั้น เป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่เสมอ ทำให้พร้อมที่จะทำงานได้ดีตลอดเวลา...
 

.....มาสร้างอุปนิสัยแห่งความสำเร็จกันเถอะ.....
จำนวนคนอ่าน 2502 คน จำนวนคนโหวต 0 คน