ข่าวภูมิภาคตะวันออก
โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวการจัดงาน 100 ปี ราตรีฟ้า – เหลือง ที่กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 เพื่อเชิดชูสถาบัน เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และนำรายได้ที่เหลือสบทบทุนสร้างอาคารวิทยบริการ 100 ปี เบญจมราชูทิศ

วันที่ 16 พ.ย. 2554 )
จรัล บรรยงคเสนา ส.ปชส.จันทบุรี

ร.ร.เบญจมราชูทิศจันทบุรีแถลงข่าวการจัดงาน 100 ปี ราตรีฟ้า – เหลือง
 
           โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวการจัดงาน 100 ปี ราตรีฟ้า – เหลือง ที่กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 เพื่อเชิดชูสถาบัน เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และนำรายได้ที่เหลือสบทบทุนสร้างอาคารวิทยบริการ 100 ปี เบญจมราชูทิศ
            วันนี้ ( 16 พ.ย. 54 ) ที่ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายจงอาชว์ โพธิสุนทร นายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศจันทบุรี นายชัยรัตน์ เภกะสุต เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศจันทบุรี นายสิทธิศักดิ์ ลักคนทิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมราชูทิศ นายไพศาล วัฒนกูล ประธานมูลนิธิเบญจมราชูทิศ และด๊อกเตอร์มาโนช กล้องเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในการจัดงาน 100 ปี ราตรีฟ้า – เหลือง ที่กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 ณ สนามโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเชิดชูสถาบัน และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ชุมชน นอกจากนี้จะนำรายได้ จำนวน 17,000,000 บาท สบทบทุนสร้างอาคารวิทยบริการ 100 ปี เบญจมราชูทิศ ทั้งนี้โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงาน 100 ปี ราตรีฟ้า – เหลือง โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สามารถจองที่นั่งได้ที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี ราคาโต๊ะละ 3,200 บาท
 
                                      *****************************
 
         จรัล บรรยงคเสนา /ภาพ/ข่าว ( 16 พ.ย. 54 ) ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว
จำนวนคนอ่าน 1406 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

(ส.ปชส.ชลบุรี)ไทยเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่ 20 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ ครั้งที่ 7 แก้ไข (21/04/2557)
(ส.ปชส.ชลบุรี)เทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี จัดงาน สืบสานงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 (21/04/2557)
  (ส.ปชส.ตราด)จังหวัดตราด เตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (21/04/2557 19:45:14)
  (ส.ปชส.ตราด)จังหวัดตราด เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการใครติดยายกมือขึ้นรุ่นที่ 1 ประจำปี 2557 (21/04/2557 19:44:21)
  (ส.ปชส.ตราด)จ.ตราด ย้ำเชิญส่งชื่อลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 (21/04/2557 19:43:19)
  (ส.ปชส.ตราด)กระทรวงทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางมาตรการแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกที่เกษตรกรรมของประชาชนในภาพรวมอย่างเป็นระบบ (21/04/2557 19:42:21)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.