> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
สวท.ตราด - สพป.ตราด จัดโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ 25 พ.ย. 2554 )

นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทย รุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด ซึ่งโครงการดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) จัดขึ้น
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและคุณธรรม จากประสบการณ์ตรงในการอยู่ค่ายพักแรม และเพื่อสร้างกระแสกระตุ้นสังคมให้ผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือให้ความสำคัญกับกิจการลูกเสือยิ่งขึ้น ประกอบกับในปี 2555 เป็นปีครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทย สพป.ตราด จึงจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีขึ้น เพื่อสืบทอดพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยมีลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด เข้าร่วมโครงการอยู่ค่ายพักแรม จำนวน 1,400 คน
จำนวนคนอ่าน 195 คน จำนวนคนโหวต 0 คน