> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(สวท.ชลบุรี)มหาวิทยาลัยศรีประทุม วิทยาเขตชลบุรีจัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2554 เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย

วันที่ 23 ธ.ค. 2554 )
คณากร ประกอบชัยชนะ
 
ที่อาคารยิมเนเซียม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีประทุมวิทยาเขตชลบุรี ได้มีการจัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีประทุมวิทยาเขตชลบุรีเป็นประธาน ในการเปิดงาน โดยการจักกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่แพร่หลาย รวมถึงส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการจัดงานสัปดาห์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมในครั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความสามารถของนักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย อาทิเช่น การแสดงนาฎศิลป์ ดนตรีไทย การแสดงศิลปะพื้นบ้าน การละเล่นไทย ภูมิปัญญาไทย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง นอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ารับชมงานด้วย
จำนวนคนอ่าน 241 คน จำนวนคนโหวต 0 คน