FONTSIZEข่าวรับสมัคร
(สวท.ระยอง) สำนักงานอุตสาหกรรมจ.ระยอง แจ้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเปิดรับอบรมความรู้ด้านงานฝีมือและช่าง

วันที่ 22 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 541 คน)

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยและยากจน รับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 89 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน

 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 89 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านศิลปาชีพ จำนวน 24 แผนก อาทิ แผนกช่างวาดสีน้ำมัน ช่างประติมากรรม ช่างเครื่องหนัง ช่างเป่าแก้ว ช่างปั้นตุ๊กตาชาววัง ฯลฯ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
สำนักงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ที่รายได้น้อย อายุตั้งแต่ 16 – 50 ปี ไม่จำกัดเพศ ฐานะทางครอบครัวยากจน สมัครเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านศิลปาชีพ โดย 1 คน สามารถเลือก 3 แผนกเลือกตามลำดับที่ตนเองสนใจให้ครบถ้วนทั้ง 3 แผนก สนใจเข้าร่วม ติดต่อขอรับใบสมัครหรือสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โทร 038-808177 และ038-613649ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 24 กันยายน 2561 
จำนวนคนอ่าน 542 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.