> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.จันทบุรี) หลายแห่งในจังหวัดจันทบุรีเตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสัมพันธ์ในครอบครัว ชี้ให้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

วันที่ 10 ม.ค. 2555 )
ส.ปชส.จันทบุรี

หลายแห่งในจังหวัดจันทบุรีเตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอย่างคึกคัก
 
               หลายแห่งในจังหวัดจันทบุรีเตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสัมพันธ์ในครอบครัว ชี้ให้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
 
              นายธเนศ เธียรนันทน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลกำหนดให้มีการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ในทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ทั้งนี้เนื่องจากเด็กและเยาวชน เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่รัฐบาลกำหนดไว้ คือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก โดยในปีนี้ นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ว่า "สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา รักษาความเป็นไทย” ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีหลายหน่วยงานได้ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว เช่น ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกจัดงานวันเด็กที่บริเวณหน้าหอสมุดและภายในอาคาร ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมวันเด็กที่ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี แยกคลองทราย ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าช้าง, เทศบาลเมืองท่าช้างจัดงานวันเด็กที่สนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์จัดงานวันเด็กที่ทุ่งดอนผี ตำบลคลองนารายณ์, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี จัดงานวันเด็กที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี, สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี จัดงานวันเด็กที่สนามหน้าอาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7, เทศบาลพลับพลานารายณ์จัดกิจกรรมวันเด็กช่วงเย็นเริ่ม 16.00 น.เป็นต้นไปที่สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เช่นเดียวกับเทศบาลเมืองจันทบุรี ที่จัดงานวันเด็กที่ลานอเนกประสงค์ ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าแฉลบในช่วงเย็นตั้งแต่ 16.00 น.เป็นต้นไป โดยทุกที่ที่จัดกิจกรรมมุ่งเน้นสร้างความสนุกสนานสอดแทรกความรู้ สร้างความรัก ความผูกพันในครอบครัว มีอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ แจกเด็กและผู้ปกครองฟรี
 
                                                     *********************************
จรัล บรรยงคเสนา/ภาพ/ข่าว ( 10 ม.ค. 55 ) ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว
จำนวนคนอ่าน 79 คน จำนวนคนโหวต 0 คน