> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)แปดริ้วจัดโครงการ “เข้าค่ายลืมความหลังตั้งต้นใหม่”

วันที่ 17 ม.ค. 2555 16:19:19 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

       วันนี้  (17 มกราคม 2555 )  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ศูนย์บางคล้า) จ.ฉะเชิงเทรา พ.อ.องอาจ ชวาลวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการ "เข้าค่ายลืมความหลังตั้งต้นใหม่ " เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้านยาเสพติด   โดยมี นาย ชัชวาลย์ ศิริพันธ์ นายอำเภอบางคล้า  คณะวิทยากร เยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

 จากการที่รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติและเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ในปี พ.ศ.2555 มีการตั้งเป้าหมายนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการรักษา  400,000 คนทั่วประเทศ และอำเภอบางคล้าเป็นอำเภอนำร่องในการจัดค่ายยาเสพติดโดยได้นำเยาวชนกลุ่มเสี่ยงของอำเภอบางคล้าจำนวน 50 คน เข้ารับการอบรม ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 16 - 24 มกราคม  2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ศูนย์บางคล้า) อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

   "โครงการเข้าค่ายลืมความหลังตั้งต้นใหม่"จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบเกี่ยวกับยาเสพติดโทษและพิษภัยของยาเสพติด สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกยาเสพติด ทราบถึงแหล่งข้อมูลการบำบัดและเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งการอบรมครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจอันจะนำไปสู่ การเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า เป็นอนาคตของชาติ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

***************************

ภูมินทร์ /ข่าว

ชาญณรงค์/ภาพ

ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

จำนวนคนอ่าน 177 คน จำนวนคนโหวต 0 คน