> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ตราด) เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ตราด เรียกร้องให้จังหวัดแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 19 ม.ค. 2555 18:59:27 )
 
(19 ม.ค. 55) กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด นำโดยนายศุภกิจ ห้วงน้ำ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดตราดกว่า 10 คน เดินทางเข้าพบ นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดตราด
 
นายศุภกิจ กล่าวว่า ปัจจุบันภาคประชาชนในจังหวัดตราดได้ดำเนินการจัดตั้งเกลุ่มเครือข่าอนุรักษ์ฯในพื้นที่ต่าง ๆ รวม 32 กลุ่ม เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังการทำลายทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นสมบัติของชาติ รวมทั้งได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ป่าต้นน้ำ จนถึงป่าชายเลนแล้วรวม 6 ตำบล ซึ่งการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในครั้งนี้ได้ขอให้ทางจังหวัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา การทำลายทรัพยากรธรรมชาติในหลายพื้นที่ อาทิ ปัญหาเรือคราดหอย ปัญหาท่าเรือประมงทำลายสิ่งแวดล้อม ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะของภาคเอกชน ปัญหาภาคเอกชนใช้พื้นที่ที่หมดสัมปทานแล้วของภาครัฐ เป็นต้น
 
 ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า การที่ภาคประชาชนรวมตัวกันสร้างเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ภาคประชาชนสามารถช่วยเป็นหูเป็นตาให้ภาครัฐ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องทางจังหวัดได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักดำเนินการ ซึ่งจะได้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องต่อไป และหากพบว่าเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเข้าไปมีส่วนร่วมกระทำความผิดจะได้มีการพิจารณาลงโทษทั้งทางวินัย และทางอาญา /....
จำนวนคนอ่าน 208 คน จำนวนคนโหวต 0 คน