1  
(ส.ปชส.จันทบุรี)องคมนตรี ติดตามความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จ.จันทบุรี (20/05/2561)
ข่าวน่าสนใจ
(ส.ปชส.สระแก้ว)เริ่มแล้วปั่นจักรยานท่องเที่ยว 9 เส้นทางแห่งการปั่นจังหวัดสระแก้ว (20/05/2561)
(ส.ปชส.จันทบุรี)เปิดงาน ของดีเมืองจันท์วันผลไม้ ประจำปี 2561 (19/05/2561)
(ส.ปชส. ฉะเชิงเทรา)รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรพร้อมเปิดตัว “บัตรเกษตรสุขใจ” ที่อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา (19/05/2561 13:50:43)
(ส.ปชส.จันทบุรี)จ.จันทบุรี ลอกต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ (19/05/2561)
(ส.ปชส.สระแก้ว)เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วมอบชุดนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 91 ราย (18/05/2561)
(ส.ปชส.สระแก้ว)จังหวัดสระแก้วออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนพร้อมรับทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (17/05/2561)
ปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 9 เส้นทางแห่งการปั่นจังหวัดสระแก้วเริ่มเส้นทางแรก 20 พฤษภาคมนี้ (17/05/2561)
(ส.ปชส.จันทบุรี)ความพร้อม งาน ผลไม้จันทบุรี คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 80 (16/05/2561)
(ส.ปชส.สระแก้ว)จังหวัดสระแก้วประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (16/05/2561)
อ่านทั้งหมด     


(สวท.ตราด) - จังหวัดตราด มีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ (18/05/2561)
(สวท.ตราด) - เทศบาลตำบลแหลมงอบ มีความประสงค์จะเปิดประมูลให้เช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน 6 คูหา เลขที่ 101-101/6 กำหนดระยะการเช่า 3 ปี (18/05/2561)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/05/2561 14:36:34)
     
(สวท.ระยอง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จ.ระยอง รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านสารสนเทศ) (16/05/2561)
(ส.ปชส.สระแก้ว)องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประกาศรับบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (09/05/2561)
(ส.ปชส.จันทบุรี) ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (07/05/2561)
     
(ส.ปชส.จันทบุรี )สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน ที่จังหวัดจันทบุรี (20/05/2561)
(ส.ปชส.จันทบุรี)ผาสุก องคมนตรี เยี่ยมชมความคืบหน้า โครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดจันทบุรี (20/05/2561)
(ส.ปชส.จันทบุรี)เรือนจำจังหวัดจันทบุรี บูณาการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพ ผู้ต้องขัง (16/05/2561)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
อ่านทั้งหมด
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(สวท.สระแก้ว) จัดการปัญหาโฆษณาอาหารและยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่น เคเบิ้ลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม และอินเทอร์เน็ต

วันที่ 6 ก.พ. 2555 )
 

นายวิจิตร สีมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พิจารณารายงานเรื่องการจัดการปัญหาโฆษณาอาหารและยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่น เคเบิ้ลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม และอินเทอร์เน็ต ต่อสถานการณ์ที่เลวร้ายของการโฆษณาอาหารและยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพในปัจจุบันที่อวดอ้างสรรพคุณทางสุขภาพเกินจริง ผ่านทางวิทยุท้องถิ่น เคเบิ้ลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม และอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเป็นการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค และมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นมากอย่างรวดเร็ว ห่วงใย ว่าระบบและกลไกทางกฎหมายที่มีอยู่ไม่ทันสมัยและขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้ ตระหนัก ถึงโทษภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค รวมถึงความสูญเปล่าด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากอิทธิพล ของการโฆษณาดังกล่าว รวมทั้งความสำคัญของระบบและกลไกการควบคุมและเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ ชื่นชม ต่อความพยายามของทุกภาคส่วน ที่ต้องการพัฒนาระบบและกลไกการควบคุมและเฝ้าระวังการ โฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ปราศจากการโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง เป็นเท็จและหลอกลวงผู้บริโภคเห็นว่า การแก้ปัญหาการโฆษณาอาหารและยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้ผล ควรให้ความสำคัญแก่การพัฒนาศักยภาพของผู้บริโภคและสังคม ให้รู้เท่าทันการโฆษณา และมุ่งจัดการปัญหาด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน นายวิจิตร สีมา ฯกล่าวเพิ่มเติมว่า จึงมีมติดังต่อไปนี้ 1.ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ เช่น ข้อมูลการอนุญาต และข้อเท็จจริงเชิงวิชาการของผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอาหารและยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มบทลงโทษ กับการโฆษณาอาหารและยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย เฝ้าระวัง จัดการ และดำเนินคดีกับโฆษณาอาหารและยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป็นแนวทางมาตรฐานและใช้ปฏิบัติร่วมกัน และประกาศข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาหารและยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคและสังคมไทยรู้เท่าทันปัญหา สนับสนุนให้คำปรึกษาการดำเนินคดีแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่รวดเร็วทันต่อการแก้ปัญหา 2.ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดำเนินการประกาศและบังคับใช้หลักเกณฑ์การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งกำหนดกลไกการกำกับดูแลอย่างชัดเจน กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จัดสรรเวลาอย่างชัดเจน ให้หน่วยงาน หรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ได้นำเสนอข้อมูลเพื่อให้เท่าทันการโฆษณาอาหารและยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพจัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการรับสื่ออย่างเท่าทัน 3.ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาอาหารและยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางสื่อต่างๆ ด้วยกระบวนการที่มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2555 และนำเสนอเพื่อรับรองในสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หรือสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อไป ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการจัดการกับการโฆษณาอาหารและยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับพื้นที่เป็นการเร่งด่วน แล้วดำเนินการทดลองระบบและกลไกดังกล่าว สนับสนุนให้องค์การวิจัยและหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย เช่น สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม พัฒนาระบบการ เฝ้าระวังการโฆษณาและการประเมินผลกระทบจากการโฆษณา และให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เร่งดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการโฆษณา และตระหนักในเรื่องการใช้สิทธิผู้บริโภค รวมทั้งให้รู้เท่าทันการโฆษณา ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 4.ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บูรณาการการเฝ้าระวังโฆษณาอาหารและยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเอกภาพ และพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ ให้สามารถจัดการกับช่องทางการสื่อสาร ที่อยู่ในบังคับของกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 5.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ สนับสนุนงบประมาณและการดำเนินงานขององค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ รวมทั้งการจัดตั้งกลไกการควบคุมและเฝ้าระวังที่มีส่วนร่วม โดยองค์กรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและองค์กรสื่อ ในการดำเนินการให้ได้ผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 6.ให้องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนเป็นหน่วยงานหลัก ดำเนินการร่วมกับวิชาชีพสุขภาพ สถาบันการศึกษา องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค และวิชาชีพอื่นๆ เช่น ครู ทนายความ กำหนดมาตรการ และแนวทางการกำกับดูแล จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการสื่อสารเรื่องอาหารและยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ผู้บริโภค 7.ให้ สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วมอย่างเข้มแข็งในกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ และร่วมเป็นเครือข่ายในการควบคุมและเฝ้าระวังสื่อในพื้นที่ 8.ให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 หมวด 8 การคุ้มครองผู้บริโภค ข้อ 74 และหมวด 9 การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านสุขภาพ ข้อ 85 และรายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5

จำนวนคนอ่าน 139 คน จำนวนคนโหวต 0 คน   

 


 


 


24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.