> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
สวท.ตราด - สพป.ตราด พัฒนาทักษะ “ภาษาอังกฤษ” เตรียมความพร้อมบุคลากรสู่อาเซียน

วันที่ 10 ก.พ. 2555 )

สพป.ตราด พัฒนาทักษะ "ภาษาอังกฤษ” เตรียมความพร้อมบุคลากรสู่อาเซียน
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) จัดอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” พัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 โดยมี นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์เสมารักษ์ นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.ตราด กล่าวว่า การจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในสำนักงานฯ สืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยจะต้องก้าวสู่การรวมตัวกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 ทำให้กระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทยเพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีมาตรการสำคัญ คือ การรณรงค์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก รวมทั้งภาษาสากลอื่นที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เพื่อให้คนไทยสามารถสื่อสารและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้อย่างกว้างขวางไร้พรมแดน จึงได้จัดโครงการ "พ.ศ. 2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ" (English-Speaking Year 2012) โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำหนดให้วันจันทร์เป็นวันภาษาอังกฤษ เพื่อให้บุคลากร ในหน่วยงานใช้ภาษาอังกฤษในการทักทายโดยไม่ต้องคำนึงถึงความถูกผิด แต่ขอความร่วมมือให้ช่วยกันพูด เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่าการพูดภาษาอังกฤษเป็นเรื่องธรรมดา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สพป.ตราด จึงได้จัดอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” โดยจัดกิจกรรมฝึกเรียนพูดภาษาอังกฤษกับวิทยากรชาวต่างชาติ ทุกวันจันทร์และอังคาร เวลา 15.00-17.00 น. และฝึกใช้ภาษาอังกฤษพูดคุย สนทนากันภายในสำนักงานฯ เพื่อเรียนรู้ได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ สพป.ตราด ได้ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่อาเซียน อาทิ จัดทำป้ายชื่อ ป้ายประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ จัดมุมพูดภาษาอังกฤษ เปิดเสียงตามสายเป็นเพลงภาษาอังกฤษ ..
จำนวนคนอ่าน 133 คน จำนวนคนโหวต 0 คน