FONTSIZE
> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
สวท.ระยอง/ กรมทางหลวงสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข7 (แนวใหม่) สายพัทยา-มาบตาพุด ให้เสร็จภายใน 2 ปี

วันที่ 10 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 199 คน)


กรมทางหลวงสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (แนวใหม่) สายพัทยา-มาบตาพุด ให้เสร็จภายใน 2 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ต่อเนื่องมาจากเส้นทางสายชลบุรี-พัทยา  ซึ่งมี มติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552  โดยทางหลวงพิเศษแนวใหม่นี้จะเป็นทางพิเศษที่ได้มาตรฐานสากลและมีความทันสมัย รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกตามนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งจะต้องทำการสำรวจและออกแบบทางหลวง
โดยมีการควบคุมการเข้าออก และออกแบบระบบเก็บค่าผ่านทางแบบระบบปิด ระบบอำนวยการจราจรและความปลอดภัยต่างๆ รวมถึงทางแยกต่างระดับในบริเวณโครงการ อีกทั้งจะต้องออกแบบเพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่สองฝั่งทางหลวงพิเศษด้วย ซึ่งเส้นทางหลวงพิเศษจะอยู่ในแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวงโดยกรมทางหลวงคาดว่าทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (แนวใหม่) สายพัทยา-มาดตาพุด นี้จะเสร็จในปลายปี พ.ศ. 2557
 
อรวิภา สายยศ ข่าว
จำนวนคนอ่าน 200 คน จำนวนคนโหวต 0 คน