> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ชลบุรี)อบรมศึกษาดูงานความรู้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์

วันที่ 16 ก.พ. 2555 )
ศิริชัย โสรเนตร (ส.ปชส.ชลบุรี)
 
อบรมศึกษาดูงานความรู้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์
                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดอบรมศึกษาดูงานการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์ต่อ การทำการเกตรอย่างยั่งยืน
                  ที่ห้องแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายพิสุทธิ์ ปิตานุสรณ์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดการอบรมศึกษาดูงานความรู้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งโครงการอบรมศึกษาดูงานความรู้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการ หนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ให้ความสำคัญ เพราะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน เกษตรกร ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้ศึกษาดู งานจากสถานที่จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำความรู้ที่ได้รับจาการอบรม และศึกษาดูงาน ไปใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกตรอินทรีย์ ตามแนวทาง เกษตรทฤษฏีใหม่ มาเป็นแนวทางการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ประชาชนและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด ชลบุรี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน ลดการพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ สภาพดินเสื่อมโทรมขาดแร่ธาตุอาหารต่าง ๆ ทำให้พืชที่ปลูกให้ผลผลิตน้อย ตลอดจนเป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ต่อผู้บริโภค และเกษตรกรผู้ผลิต และเป็นการส่งเสริมแนวทาง เกษตรอินทรีย์ให้แพร่ หลายครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีด้วย
…………………..
นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
16 กุมภาพันธ์ 2555
จำนวนคนอ่าน 141 คน จำนวนคนโหวต 0 คน