รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 07 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 14 กรกฎาคม 2555ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราดจัดทำแผนกำลังคนเพื่อรองรับอาชีพ (เกษตร ท่องเที่ยว การค้าชายแดน) (26/04/2560 18:30:06) (ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด ขับเคลื่อนงานด้านการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวทางประชารัฐ (26/04/2560 18:28:59)
(ส.ปชส.ตราด) โรงพยาบาลตราดร่วมสาธารณสุข จ.ตราด ร่วมจัดทำโครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงค้นหามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (26/04/2560 18:28:10) (ส.ปชส.ตราด) เกษตรกรนาแปลงใหญ่ อ.เมืองตราด หันมาปลูกข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ ทางเลือกใหม่ของชาวนาตราด ปลูกง่ายให้ผลผลิตดีทั้งนาปี และนาปรัง (26/04/2560 18:27:20)
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 (26/04/2560 18:26:41) (ส.ปชส.จันทบุรี) ประมง จ.จันทบุรี จัดแข่งขันจับปลาชะโด เขื่อนคิรีธาร (26/04/2560)
(ส.ปชส.จันทบุรี) จ.จันทบุรี ซ้อมแผนเผชิญเหตุ พิทักษ์ส่วนหลัง (26/04/2560) (ส.ปชส.สระแก้ว)สระแก้วฝึกอบรมเยาวชน อส.ต้านภัยยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน การมีส่วนร่วมและมีจิตอาสา (26/04/2560)
(สวท.ชลบุรี)จังหวัดชลบุรี นำผู้นำชุมชนและผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (26/04/2560)
อ่านทั้งหมด     ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราดจัดทำแผนกำลังคนเพื่อรองรับอาชีพ (เกษตร ท่องเที่ยว การค้าชายแดน) (26/04/2560 18:30:06)
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด ขับเคลื่อนงานด้านการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวทางประชารัฐ (26/04/2560 18:28:59)
(ส.ปชส.ตราด) โรงพยาบาลตราดร่วมสาธารณสุข จ.ตราด ร่วมจัดทำโครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงค้นหามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (26/04/2560 18:28:10)
(ส.ปชส.ตราด) เกษตรกรนาแปลงใหญ่ อ.เมืองตราด หันมาปลูกข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ ทางเลือกใหม่ของชาวนาตราด ปลูกง่ายให้ผลผลิตดีทั้งนาปี และนาปรัง (26/04/2560 18:27:20)
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 (26/04/2560 18:26:41)
อ่านทั้งหมด     
รายการ "สวัสดีอาเซียน" เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ความถี่ FM 92.5 มฮ. และเอ.เอ็ม 837 กฮ.
ออกอากาศตั้งแต่เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2555
ความยาวตอนละประมาณ 25-30 นาที จำนวนทั้งหมด 33 ตอน

รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่11 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 18 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 25 สิงหาคม 2555


รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 2 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 9 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 16 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 23 มิถุนายน 2555
รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 21 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555