1  
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราดจัดทำแผนกำลังคนเพื่อรองรับอาชีพ (เกษตร ท่องเที่ยว การค้าชายแดน) (26/04/2560 18:30:06) (ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด ขับเคลื่อนงานด้านการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวทางประชารัฐ (26/04/2560 18:28:59)
(ส.ปชส.ตราด) โรงพยาบาลตราดร่วมสาธารณสุข จ.ตราด ร่วมจัดทำโครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงค้นหามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (26/04/2560 18:28:10) (ส.ปชส.ตราด) เกษตรกรนาแปลงใหญ่ อ.เมืองตราด หันมาปลูกข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ ทางเลือกใหม่ของชาวนาตราด ปลูกง่ายให้ผลผลิตดีทั้งนาปี และนาปรัง (26/04/2560 18:27:20)
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 (26/04/2560 18:26:41) (ส.ปชส.จันทบุรี) ประมง จ.จันทบุรี จัดแข่งขันจับปลาชะโด เขื่อนคิรีธาร (26/04/2560)
(ส.ปชส.จันทบุรี) จ.จันทบุรี ซ้อมแผนเผชิญเหตุ พิทักษ์ส่วนหลัง (26/04/2560) (ส.ปชส.สระแก้ว)สระแก้วฝึกอบรมเยาวชน อส.ต้านภัยยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน การมีส่วนร่วมและมีจิตอาสา (26/04/2560)
อ่านทั้งหมด     

(ส.ปชส.สระแก้ว) โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 สอบราคาซื้อหินใหญ่ ขนาด 20-40 ซม. และอื่น ๆ จำนวน 1 งาน รวม 18 รายการ (26/04/2560)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา สอบราคาจ้างจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของโครงการและประชาสัมพันธ์เผยแพร่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (26/04/2560 15:02:11)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประจำอาคารศิลปกรรมและอาคารสาธารณสุข มรร.บางคล้า จำนวน 1 งาน (26/04/2560 14:47:42)
     
(ส.ปชส.สระแก้ว)เรือนจำสระแก้วรับพนักงานราชการ 2 อัตรา (24/04/2560)
(ส.ปชส.สระแก้ว)เรือนจำสระแก้วรับพนักงานราชการ 2 อัตรา (24/04/2560)
สวท.ตราด - สำนักงาน ก.ศ.น.จังหวัดตราด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (24/04/2560)
     
(ส.ปชส.จันทบุรี) กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้า จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน(พ.ศ.2560 - 2564) จุดที่ 2 จังหวัดจันทบุรี สระแก้ว และตราด (26/04/2560)
(ส.ปชส.จันทบุรี) จ.จันทบุรี นำ คณะกรมราชองครักษ์ตรวจพื้นที่เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในจังหวัดจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 (26/04/2560)
(ส.ปชส.จันทบุรี) ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น (25/04/2560)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
พิธีเปิดชมรม To be Number One PRD7 และ ศูนย์เพื่อนใจ สปข.7
พิธีมอบประกาศนียบัตร สวท.ดีเด่น ระดับเขต และ ส.ปชส.ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2558
อปส.อภินันท์ จันทรังษี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สปข.7 บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การเสวนารวมพลังทุกภาคส่วนสู่การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เตรียมพร้อมยุทธศาสตร์ การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ และแผนประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2559"
ผู้บริหารและประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2559
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดงาน “ASEAN FESTIVAL” เฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานเสวนารู้รักสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนในชาติ
อ่านทั้งหมด


24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.