1     2     3  
  (ส.ปชส.จันทบุรี)ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรียืนยันหญิงชาวกินีไม่ได้ป่วยเป็นโรค อีโบล่า (02/09/2557)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา) จ.ฉะเชิงเทราจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี2557 (02/09/2557 13:36:05)
(ส.ปชส.สมุทรปราการ)สาธารณสุขปากน้ำเตือนผู้สูงอายุควรดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อสุขอนามัยที่ดี (02/09/2557)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เตือนผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องในเบื้องต้น เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี
(ส.ปชส.สมุทรปราการ)สาธารณสุขปากน้ำเตือนกินเจต้องล้างผักผลไม้ให้สะอาดลดสารพิษตกค้าง (02/09/2557)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เตือนเทศกาลกินเจผู้บริโภคล้างผักผลไม้ให้สะอาด เพื่อลดสารพิษตกค้าง หากได้รับสารพิษเข้าไปสะสมในร่างกายเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ระบบอวัยวะของร่างกายทำงานผิดปกติได้
  (ส.ปชส.สมุทรปราการ)สมุทรปราการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (02/09/2557)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
  (ส.ปชส.จันทบุรี)คณะนักเรียนนายทหาร เสนาธิการทหารบกศึกษาดูงานจังหวัดจันทบุรี (02/09/2557)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)เจ้าหน้าที่เร่งแยกช้างป่าแก้ปัญหาช้างดุร้าย งาบิด (02/09/2557)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)เทศบาลเมืองจันทบุรีช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน (02/09/2557)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)ท.เมืองจันทบุรี เตรียมพร้อมบุคคลกรทางการศึกษาสู่อาเซียน (02/09/2557)
  (ส.ปชส.ตราด)กรมสุขภาพจิต เปิดเวทีเสวนาเครือข่ายวิทยุชุมชน สื่อมวลชน เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (02/09/2557 03:23:25)
     


  (ส.ปชส.ตราด) อบต.คลองใหญ่ สอบราคาก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (02/09/2557)
  (ส.ปชส.ตราด) รร.เนินทรายวิทยาคม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด (02/09/2557)
  (ส.ปชส.ตราด) สนง.ขนส่ง จ.ตราด สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ (02/09/2557)
     
  สวท.ระยอง /โรงพยาบาลระยอง รับสมัครงาน (31/08/2557)
  สวท.ตราด-อบจ.ตราด รับสมัครพนักงานจ้าง 10 ตำแหน่ง 21 อัตรา (29/08/2557)
  สวท.ตราด-โรงพยาบาลตราด รับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา (29/08/2557)
     
  (ส.ปชส.จันทบุรี) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 6 เตรียมเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จช่วยเหลือเกษตรกร (02/09/2557)
  (ส.ปชส.จันทบุรี) ผวจ. เตรียมนำส่วนราชการติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและดูการส่งออกลำไยนอกฤดู (02/09/2557)
  (ส.ปชส.จันทบุรี) กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เตรียมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ โดยมีองคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธาน (02/09/2557)
     
  สถานการณ์ภัยแล้ง เริ่มขยายวงกว้างไปหลายพื้นที่ โดยล่าสุดที่จังหวัดยโสธรสถานีสูบน้ำเพื่อทำการเกษตรตามลำน้ำชีไม่สามารถสูบน้ำส่งให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เนื่องจากปริมาณน้ำแห้งขอด (27/03/2556)
  การจัดค่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้กับกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า สุดยอดเด็กจันท์ สานฝันสู่อาเซียน คือ 1 ใน 2 โครงการของจังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสค. ในการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด ติดตามได้จากรายง (27/03/2556)
  การจัดค่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้กับกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า สุดยอดเด็กจันท์ สานฝันสู่อาเซียน คือ 1 ใน 2 โครงการของจังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสค. ในการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด ติดตามได้จากรายง (27/03/2556)
  โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทำตามความฝันเด็ก สร้างห้องสมุด จัดประกวดเรียงความห้องสมุดในฝัน ภายใต้โครงการ "น้ำหมึกสร้างสรรค์ ดาวสานฝันเพื่อชุมชน" (27/03/2556)
  การแก้ปัญหาในระบบการศึกษาไทยที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา พบว่าการพัฒนาครูผู้สอนให้มีคุณลักษณะที่พึงปรารถนาอย่างสมบูรณ์ นำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของโลกมีความสำคํญไม่น้อยไปกว่าเนื้อหาในหลักสูตร ครับ/ค่ะ (27/03/2556)
  จังหวัดตราดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (27/03/2556)
  สถานการณ์ภัยแล้ง เริ่มขยายวงกว้างไปหลายพื้นที่ โดยล่าสุดที่จังหวัดยโสธรสถานีสูบน้ำเพื่อทำการเกษตรตามลำน้ำชีไม่สามารถสูบน้ำส่งให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เนื่องจากปริมาณน้ำแห้งขอด (27/03/2556)
  สมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรี และพลังมวลชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมปฏิบัติบูชา ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (27/03/2556)
  คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ เตรียมกำหนดแนวทางการรับจำนำข้าวรอบใหม่ ในวงเงินกว่า 5 แสนล้านบาท (27/03/2556)
  รัฐบาลเดินหน้าขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กาแฟดอยตุง และกาแฟดอยช้าง พร้อมทั้งนำสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป (27/03/2556)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป "ระดับเขต"
การประชุมผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ครั้งที่ 6
ส.ปชส.ภาค 7 จัดกิจกรรม "ปฏิบัติธรรม นำพาความผาสุก"
ผอ.สปข.7 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล เฉลิมพระเกียรติฯ
สปข.7 ร่วมกับ สพป. จัดประชุมสัมภาษณ์เชิงลึก อป.มช.ภาคตะวันออก
ผอ.สปข.7 บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สปข.7
อ่านทั้งหมด


 
 

 

 
 


24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.