การช่วยเหลือเงินจัดการศพผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท เฉพาะผู้มีรายได้น้อย

 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกรณีมีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือเงินจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ที่มีฐานะยากจน รายละ 3,000 บาท แต่ด้วยเนื้อหาที่ส่งต่อกันระบุสาระหลักไม่ครบถ้วน ทำให้ประชาชนจำนวนมากเข้าใจว่า การจ่ายเงินสงเคราะห์ดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุทุกราย 

ชี้แจงว่า การขอรับ "เงินสงเคราะห์ค่าทำศพ" ตามประเพณี ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. ผู้เสียชีวิตอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. สัญชาติไทย 
3. ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ไม่มีก็ได้ แต่ต้องมีผู้นำท้องถิ่นหรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เซ็นต์เอกสารรับรองว่าเป็นผู้มีรายได้น้อย  
4. ผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์

โดยผู้ยื่นคำขอ (ครอบครัวผู้เสียชีวิต ญาติผู้รับผิดชอบจัดการศพ) จะต้องยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร พร้อมกับเอกสารสำคัญ กรณีอยู่ในพื้นที่ กทม. ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานเขต ส่วนจังหวัดอื่นๆ ให้ยื่นคำขอในท้องที่ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการ อบต. เป็นต้น

เอกสารที่ใช้

-มรณบัตรผู้สูงอายุ

-บัตรประชาชนผู้สูงอายุ และ บัตรประชาชนผู้ยื่นขอรับเงิน

-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุ (ถ้ามี) หรือ เอกสารรับรองว่าเป็นผู้มีรายได้น้อย โดยมีผู้นำท้องถิ่น หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เซ็นต์รับรอง (ขอแบบฟอร์มเอกสารได้ที่เทศบาล/อบต./พัฒนาสังคมจังหวัด/สำนักงานเขต)

-กรณีอยู่ในความดูแลของศูนย์, มูลนิธิ, สมาคม, องค์กร, สถานที่สำคัญทางศาสนา ให้แนบหนังสือแสดงความจดทะเบียน 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.1300 หรือ 02-6424305คะแนนโหวต :