วันโอนเงิน 10 เม.ย.6ุุุ6 เงินเข้า 3 กลุ่ม

วันโอนเงิน 10 เม.ย.6ุุุ6 เงินเข้า 3 กลุ่ม

.

1.เบี้ยผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท

อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท

อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท

อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท

.

2.เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

-อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บาท

-อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ 800 บาท

.

3.เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี)


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar