บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ยื่นขอกู้เงินได้ 50,000 บาท ที่ธนาคารออมสิน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ยื่นขอกู้เงินได้ 50,000 บาท ที่ธนาคารออมสิน

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​
 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีการประกอบอาชีพ
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

วงเงินกู้

 • 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

หลักประกัน

 • ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารประกอบการกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ภาพหน้าจอผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar