ลดเก็บเงินประกันสังคม ม.40 ให้อีก 6 เดือน

ครม.อนุมัติ มาตรการลดเก็บเงินสมทบประกันสังคม ม.40 ให้อีก 6 เดือน

.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 เป็นระยะเวลาต่ออีก 6 เดือน มีรายละเอียดดังนี้

ทางเลือกที่ 1 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 42 บาทต่อเดือน จากเดิม 70 บาทต่อเดือน

ทางเลือกที่ 2 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 60 บาทต่อเดือน จากเดิม 100 บาทต่อเดือน

ทางเลือกที่ 3 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 180 บาทต่อเดือน จากเดิม 300 บาทต่อเดือนคะแนนโหวต :