ครม. เห็นชอบแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย พ.ศ. 2563-2565

ครม. เห็นชอบแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย พ.ศ. 2563-2565 วงเงิน 2,970 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานในการดำเนินการ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานต่อเนื่องจากแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย พ.ศ. 2558-2562 โดยมีเป้าประสงค์ 5 ด้าน ดังนี้
1) ทรัพยากรประมงฟื้นคืนสู่ระดับที่เหมาะสมและขยายการทำประมงอย่างยั่งยืน โดยมีมาตรการ อาทิ 
• ควบคุมจำนวนเรือประมงและใบอนุญาตอย่างเข้มงวด และจัดสรรจำนวนวันทำการประมงของเรือให้เหมาะสม 
• กำหนดขนาดตาอวนที่เหมาะสมเพื่อลดการจับลูกสัตว์น้ำ 
• สร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลอย่างต่อเนื่อง 
• ดำเนินโครงการธนาคารสัตว์น้ำ
2) การประมงที่ปลอดจากการทำการประมง IUU (การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated (Fishing)) โดยมีมาตรการ อาทิ
• ทบทวนความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมง IUU (Thailand NPOA-IUU) 
• เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการติดตาม/การตรวจสอบย้อนกลับ 
• ร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์ก


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar