ครม.เห็นชอบ ห้ามส่งออกไม้พะยูง

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (17 ม.ค. 2566) ว่า เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูปและไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงมาตรการการส่งออกไม้ท่อน ไม้แปรรูป ไม้ล้อมบางชนิด สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์รวม 2 ฉบับ คือ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2549 (17 มี.ค. 2549) และประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง กำหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2555 (11 เม.ย. 2555) พร้อมทั้งปรับปรุงมาตรการส่งออก ดังนี้

1. สินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ได้แก่ ไม้ท่อน เช่น ไม้ฟืน ไม้เสาเข็ม และไม้เสารั้ว ไม้แปรรูป เช่น ไม้ซีก ไม้หมอนรถไฟหรือรถราง และไม้ปาร์เกต์ ไม้ล้อมบางชนิด เช่น ต้นจำปีป่า ต้นตะเคียนทอง และต้นจันทน์หอม (เพิ่มไม้ล้อมบางชนิดใหม่ จากเดิมไม่มี เพื่อให้ครอบคลุมไม้ทุกประเภท)
2. สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองเพื่อการค้าหรือการส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เพื่อแสดงต่อศุลกากรประกอบการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ของไม้ เช่น ตู้ เตียง และเก้าอี้ (เพิ่มสิ่งประดิษฐ์ของไม้ จากเดิมไม่มี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้าว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย) และถ่านไม้ (จากเดิมต้องขออนุญาต เปลี่ยนเป็นใช้หนังสือรับรอง)
3. กำหนดให้ไม้พะยูงท่อน ไม้พะยูงแปรรูป ไม้พะยูงล้อม และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้พะยูง เป็นสินค้าห้ามส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
4. กำหนดข้อยกเว้น กรณีการนำไม้ท่อน ไม้แปรรูป ไม้ล้อม สิ่งประดิษฐ์ของไม้ และถ่านไม้ ติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือนำออกไปเพื่อเป็นตัวอย่างในปริมาณเท่าที่จำเป็น ไม่ต้องขออนุญาตหรือขอหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และการส่งออกไม้ยางพารา (ไม่จำกัดปริมาณ) ได้รับยกเว้น ไม่ต้องขออนุญาต (จากเดิมต้องขออนุญาต และการส่งออกไม่จำกัดปริมาณ เนื่องจากไม้ยางพาราเป็นไม้ปลูก ไม่มีการลักลอบตัด)
5. ระบุพิกัดศุลกากรของไม้แต่ละประเภทในบัญชีท้ายร่างประกาศตามคำขอของกรมศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกไม้และเจ้าหน้าที่ประจำด่านศุลกากร
6. กำหนด คำนิยาม เช่น ไม้ล้อม หมายความว่า ไม้ยืนต้นเฉพาะที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ที่มีชีวิตที่ถูกขุดล้อมขึ้นมาทั้งราก เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายไปปลูกในสถานที่แห่งอื่นได้ เช่น ต้นจำปีป่า ต้นตะเคียนทอง ต้อนประดู่ และต้นจันหอม

ทั้งนี้ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar