กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมเครือข่ายเตือนภัยภิบัติ"

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ จันทบุรี โดย ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมเครือข่ายเตือนภัยพิบัติ” ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ รวมถึงกลุ่มภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในภาคตะวันออก จำนวน ๖๐ คน เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ภาคประชาชนและสื่อมวลชน ได้มีโอกาสพบปะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม ในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลข่าวสารในห้วงภาวะวิกฤตเพื่อสามารถแจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ และ นายชัยธวัช ศิวบวร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต ๑๗ จันทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี โดยมี นางสาวสุกัญญา ติณสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar